Contact

JGS Avocats

JGS AVOCATS

Place de Seurre, 34b 

5570 Beauraing

Tél. : +32(0)82 86 00 71

Fax : +32(0)82 86 00 70

E-mail : jg.sepulchre@jgs-avocats.be 


Plan d'accès


JGS AVOCATS

Place de Seurre, 34b 

5570 Beauraing

Tél. : +32(0)82 86 00 71

Fax : +32(0)82 86 00 70

E-mail : jg.sepulchre@jgs-avocats.be